5% بونوس ویژه شارژ ریالی

5% بونوس ویژه شارژ ریالی

شما میتوانید با هربار واریزی خود طبق شرایط زیر 5% شارژ اضافه به صورت پول واقعی دریافت کنید.

شرایط دریافت:

  • درصد  بونوس: 5 درصد
  • حداقل واریزی: 200.000 تومان
  • حداکثر بونوس: 500.000 تومان
  • روش های شارژ: کارت به کارت و کارت به کارت اتوماتیک